Categorie: Latest
Publicatiedatum
Afdrukken


Op www.uniekhost.nl, een site van Uniekhost, maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

In deze cookieverklaring lichten wij toe welke cookies er worden geplaatst en met welke doelen.

Instellingen onthouden

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren vast te leggen, zodat wij hier niet steeds naar hoeven te vragen. Het gaat om de volgende instellingen en voorkeuren:

een mogelijkheid tot ingelogd blijven

de realisatie van een winkelwagentje (shopping cart) voor onze webwinkel

onthouden voor welke cookies u toestemming heeft gegeven

U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dan moet u deze voorkeuren steeds opnieuw ingeven.

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, namelijk AddThis, en deze buttons plaatsen cookies.

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

De informatie die deze netwerken verzamelen, wordt overgebracht naar de Verenigde Staten en opgeslagen op servers aldaar. De bedrijven achter deze netwerken stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Tracking en profielen

Wij gebruiken zogeheten tracking cookies om een profiel over u op te bouwen middels de tool Google Analytics, waarover hieronder meer.

Het over u opgebouwde profiel dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

Consumentenbond: “Cookies verwijderen” http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/cookies-verwijderen/

ICTRecht: Cookierecht.nl - alles over cookies en de cookiewet http://www.cookierecht.nl/

Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising” http://www.youronlinechoices.eu/

 

 
Categorie: Latest
Publicatiedatum
Afdrukken

Toepasselijke bepalingen

Uniekhost.nl biedt haar diensten uitsluitend aan onder de volgende voorwaarden. De voorwaarden zijn online ten allen tijden op www.uniekhost.nl beschikbaar. De klant accepteert de voorwaarden van uniekhost.nl in het bestelformulier.

Betaling
Onverminderd het in artikel 8 bepaalde zal de klant de prijs direct en contant bij de aflevering betalen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door uniekhost.nl aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering, dan wel per automatische incasso of overhandiging van gegarandeerde girobetaalkaarten of bankcheques.
Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Kwaliteit
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Eigendomsvoorbehoud
uniekhost.nl blijft de eigenaar van het verhuurde product.

Klachten
Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij uniekhost.nl te worden ingediend.
In geval van zichtbare gebreken dient de klacht ter stond na de aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Prijzen
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. uniekhost.nl hanteert een contract Periode is 1 maand ( *U kunt per maand opzeggen voor de ontvangst van de nieuwe factuur) U kunt betalen per Ideal of Paypal. U ontvangt altijd vooraf per e-mail een duidelijke factuur.

Incasso
De klant ontvangt altijd vooraf per e-mail een duidelijke factuur. Het maandbedrag zal op de dag van de eerste bestelling van de maand van uw rekening worden afgeschreven.
Als de klant het niet eens is met de afschrijving, heeft de klant een maand de tijd om uw bank of Postbank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
De klant kan de machtiging op ieder moment weer intrekken. De klant dient dan wel het resterend openstaande bedrag ineens te voldoen.
Indien de klant in verzuim verkeert en uniekhost.nl tot invordering overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant, tenzij uniekhost.nl verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

uniekhost.nl verbiedt expliciet het volgende:
Illegale software, Pornografie, erotische foto's en plaatjes, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. 
Illegaal Materiaal, Auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video, of muziek bestanden waarvoor geen toestemming voor verkregen is of auteursrechten voor betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving. uniekhost.nl is nimmer aansprakelijk voor de door de opdrachtgever op haar Servers geplaatste content. uniekhost.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Naburige rechten
In openbare programma's kunnen er extra kosten voor de Buma.Stemra de Sena en overige naburige rechten zijn! Deze zijn niet inbegrepen en zullen niet worden aanvaard door uniekhost.nl. Voor meer informatie over de aanmelding van een webradio dient u zelf contact op te nemen met de Sena voor eventuele naburige rechten en de Bumra.Stemra Een licentie kan dan gemakkelijk online aangevraagd worden.

uniekhost.nl is niet verantwoordekijk voor de inhoud van uw website en/of stream.

Overmacht

Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen van verplichtingen aan uniekhost.nl door leveranciers, brand, onderbrekingen, import- of handelsverboden, technische storingen.

Contractperiode, beëindiging, het wissen van domeinen

Tenzij anders overeengekomen in het eigenlijke aanbod, eindigt het contract na afloop van de contractperiode zoals vermeld in het aanbod. De klant kan het contract met een contractperiode verlengen. Deze verlenging is geldig van zodra een betaling voor de volgende contractperiode ontvangen is. De verlenging moet plaatsvinden ten laatste 7 en ten vroegste 30 dagen voor de afloop van de huidige contractperiode. De contractverlenging moet worden aangevraagd via de beveiligde klanten-login.

Het contract kan ook worden beëindigd door uniekhost.nl, met één maand vooropzeg voor het einde van elke contractperiode.

Beëindigingen moeten schriftelijk worden gecommuniceerd, waarbij het sturen van een fax voldoet aan deze vereiste. Het contract kan ook op geldige wijze worden beëindigd via de beveiligde klanten-login, indien deze optie beschikbaar is.

De domeinen worden verwijderd bij de afloop van het contract. Indien, in overeenstemming met de regulaties van de uitvaardiging van het contract, de verwijdering niet toegelaten is zonder uitdrukkelijke opdracht van de eigenaar, kan uniekhost.nl het domein in beheer geven aan de daarvoor verantwoordelijke aanbesteder. uniekhost.nl beklemtoont dat er in dit geval een verplichte compensatievergoeding van de klant aan de aanbesteder kan ontstaan.

Instructies voor het wissen van domeinen vereisen de handtekening van de eigenaar van het domein of de AdminC.

Als uniekhost.nl een contract terecht beëindigt wegens wanbetaling of uit materiële noodzaak, kan uniekhost.nl ervoor zorgen dat een domein alsnog wordt verwijderd na een passende tijdperiode indien de klant geen andere aanwijzingen geeft.

Vrijwaring
De cliënt vergoedt alle schade aan uniekhost.nl die uit een schending van voornoemde bepalingen voortvloeit, voor zover de schending aan cliënt te wijten is. De schadevergoeding omvat ook de bijbehorende kosten van een noodzakelijke verdediging in een rechtsgeschil. uniekhost.nl stelt de klant onverwijld op de hoogte wanneer zij zelf of derden bijbehorende aanspraken doet respectievelijk doen gelden en zij zal de cliënt gelegenheid geven tot het innemen van een standpunt.

Schadevergoeding
De door de klant geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten van uniekhost.nl vergoed tot maximaal het bedrag van de koop van 1 maand. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7:21 BW wordt uitgesloten. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep is gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 2 dagen na de ontdekking van de schade.
Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan 2 dagen na aflevering van het verkochte aan het licht treedt. Schade als gevolg van - al dan niet in verband met het verkochte - verrichte (reparatie-installatie-)werkzaamheden komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan drie maanden na de uitvoering van de werkzaamheden aan het licht treedt.

uniekhost.nl hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht.

Nederlands recht is van toepassing
De wettelijke bepalingen zijn van toepassing behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. De cursief gedrukte artikelen gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een ondernemer en een consument (= klant, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

 

 
Categorie: Latest
Publicatiedatum
Afdrukken
 
Categorie: Latest
Publicatiedatum
Afdrukken
24 mei 2018

Uw privacy is voor uniekhost.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van uniekhost.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Uniekhost.nl.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, geboortedatum, naw-gegevens, geslacht, nickname, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Toegang portaal
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de website van ons bedrijf. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij uw nickname, ip-adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan u.

In-app aankopen doen
U kunt in onze website van ons bedrijf uniekhost.nl dingen kopen waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de aankoop af te handelen en te registreren.

Hiervoor gebruiken wij uw ip-adres, e-mailadres, factuuradres, naw-gegevens, telefoonnummer, geslacht, nickname en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Een abonnement afsluiten
U kunt bij onze website van uniekhost.nl een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, nickname, e-mailadres, geboortedatum, naw-gegevens, geslacht en ip-adres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres en nickname. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Aankopen credits
Sommige dingen bij uniekhost.nl werken met credits, die u vooraf moet kopen, en waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de aankoop af te handelen en om de credits te registreren.

Hiervoor gebruiken wij uw ip-adres, geboortedatum, nickname, e-mailadres, naw-gegevens, telefoonnummer, betalingsgegevens, geslacht en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze website van ons bedrijf moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw nickname, naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres, geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de website van ons bedrijf. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij: via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven.

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze website van uniekhost.nl om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In onze website van ons bedrijf zijn social media buttons opgenomen.
Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze website van ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website van ons bedrijf voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies.
Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen
van onze website van ons bedrijf werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website van ons bedrijf gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website van ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Deze overeenkomst is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of in het Engels GDPR) die per 25 mei 2018 van toepassing is.

Contactgegevens
Uniekhost.nl
Postbus 7
7880 AA Emmer-Compascuum
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 
Categorie: Latest
Publicatiedatum
Afdrukken
 

PartnersLive monitor